ข้อมูลอาคารสถานที่
ลำดับที่ ห้องเรียน จำนวน
1 อาคารห้องประชุม 2 อาคาร
2 อาคารโรงฝึกงาน 3 อาคาร
3 อาคารกีฬาเอนกประสงค์ 1 อาคาร
4 อาคารเรียน งปม. 50 ล้านบาท (กำลังดำเนินการก่อสร้าง) 1 อาคาร
5 อาคารเรียนบริการธุรกิจ 1 อาคาร
6 อาคารเรียนสามัญ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน 1 อาคาร