จำนวนอาจารย์ (สายวิชาการ) และบุคลากร (สายสนับสนุนกรเรียนการสอน) ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา          
- คณบดี     1   1
- รองคณบดี   1 1 1 3
รวม   1 2 1 4
๒. ผู้สอน          
- ข้าราชการ   1     1
- พนักงานราชการ   5 2   7
- พนักงานมหาวิทยาลัย     20   20
- ลูกจ้างประจำ          
- ตามสัญญา   10 3   13
รวม   16 25   41
๓. บุคลากรสายสนับสนุน          
- ข้าราชการ          
- พนักงานราชการ   2 1   3
- พนักงานมหาวิทยาลัย   5 2   7
- ลูกจ้างประจำ 1       1
- ตามสัญญา 10 5     15
รวม 11 12 3   26
รวมทั้งสิ้น 11 29 30   71