งบประมาณการเงิน
ปี งบประมาณ เงิน งบประมาณ เงินรายได้ รวม
ปี งบประมาณ 2558 8,159,424 1,371,987 9,531,411
ปี งบประมาณ 2559 8,923,674 1,206,857 10,130,531
ปี งบประมาณ 2560 9,785,742 1,936,483 11,722,225