จำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทวิชา สาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
1 2 3 รวม 1 2 รวม
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. ช่างยนต์ 56 37 37 130 23 31 54
2. ช่างไฟ้ฟ้า ห้อง 1 33 22 36 91 55 32 87
3. ช่างไฟฟ้า ห้อง 2 35 22 0 57 0 0 0
4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 16 15 23 54 23 25 48
รวม 140 96 96 332 96 88 189
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1. บัญชี ห้อง 1 28 20 36 84 26 20 46
2. บัญชี ห้อง 2 28 22 0 47 27 40 67
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 23 30 90 44 24 68
รวม 93 65 66 221 97 84 181
รวมทั้งสิ้น   233 161 162 553 193 172 370

 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม
1.เทคโนโลยีพลังงาน 21 14 5 16

56